تعطیل کردن پروژه های عمرانی به بهانه ناامن بودن کردستان

لشکر کشی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به مرزهای کردستان، توپباران کردن روستاهای مرزی کردستان عراق، حمله وحشیانه به زحمتکشان کولبر، در کنار اقدماتی نظیر حمله به منازل مردم برای جمع آوری آنتن های ماهوراه ای و عمل ضد انسانی اعدام زندانیان در ملاءعام در شهر کرمانشاه، ربودن افراد و غارت کردن مغازه ها به شیوه ای مشکوک، زنجیره ای از اقدامات آگاهانه ای هستند که رژیم در روزهای اخیر جهت ناامن کردن فضای جامعه کردستان به آن دست زده است.

با توجه به تمام آنچه که گفته شد تردیدی نیست تمام وعده های عمرانی و سرمایه گذاری در این استان با ناامن کردن کردستان توسط دولت و سپاه پاسداران منجمد خواهد شد و با توجیه ناامن بودن کردستان، سرمایه گذاری های وعده داده شده هم صورت نخواهد یافت. واقعیت این است که کردستان، تحت حاکمیت جمهوری اسلامی همچنان محروم و این مناطق عقب مانده خواهند ماند، سیاستی که طی 33 سال گذشته توسط سران رژیم در پیش گرفته شده … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!