مقايسه ای معنی دار بين اجاره خانه در تهران و تورنتو

به عنوان مثال ، در يک بررسی تطبيقی بين دو منطقه
تقريباً مشابه از نظر جايگاه شهری بين تهران و تورنتو ، مشخص می شود که
شهروندان تهرانی ، بيش از هفت و نيم برابر تورنتويی ها ، هزينه مسکن می
دهند!
حال همين يک قلم را بگيريد و در ساير مسائل نيز خط آن
را پيگيری کنيد تا ببينيد چرا بسياری از ايرانی هايی که تحصيلات عاليه ،
تخصص يا ثروت کافی دارند ، جلای وطن می کنند و در آن سوی اقيانوس ها در
سرزمينی به نام کانادا ، رحل اقامت می افکنند ، آنقدر زياد که خيلی ها
تورنتو را تهرانتو می نامند . 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!