سرتیپ پاسدار “قاسمی” وزیر نفت احمدی نژاد می شود!

ارزیابی اولیه پیک نت از دلیل سپردن وزارت نفت به سردار قاسمی و در واقع به سپاه پاسداران، همچنان به قوت خود باقی است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!