نقش اختگی در اندیشه و هنر

آغا محمد خان قاجار در سنّ شش سالگی (حدود ۱۷۴۸ میلادی) به دستور عادل شاه افشار اخته شد. پسرانی که قبل از بلوغ اخته میشوند صدایشان در سنین بعد از بلوغ پسرانه میماند، و بهمین دلیل است که رهبران آواز خوانی کلیسای کاتولیک تا اواسط قرن نوزدهم گاه پسران خوش صدا را اخته میکردند تا بتوانند در سنین بالاتر به خوانندگی با همان صدا ادامه دهند . چون گرمافون تا سال ۱۸۷۷ اختراع نشد، صدای ضبط شده آغا محمد خان باقی‌ نمانده، ولی‌ از یک خواننده ۴۷ ساله اخته کلیسا چند ضبط موجود است که شاید قابل مقایسه باشد.

صدای این خواننده بنظر بنده گوشخراش میاید، و این ویدیو به منظور تاریخی و نه به قصد ترویج هنر حرمسرایی تقدیم میشود. ولی‌ صدای بد مانند اندیشه غلط گاهی‌ پیرو پیدا می‌کند. کسی‌ چه میداند، شاید بعضی‌ لذت ببرند و تاج بر سر صاحب صدا گذارند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!