بحرين گازروسيه راجايگزين ايران ميکند

ديپلماسی ايرانی:

پس از هند که با توجه به فشار تحريم ها و ناخرسندی ايالات متحده به طور محسوس از رابطه با ايران در بخش انرژی صرفنظر کرده است، اکنون نوبت به بحرين رسيده تا باز هم با توجه به ملاحظات سياسي، بهره برداری از منابع انرژی ايران را به فراموشی بسپارد. اين روزها بحث سرانجام بدهی های نفتی هند به ايران و چانه زنی پالايشگاه های اين کشور با عربستان، امارات، کويت و حتی عراق برای جايگزين کردن نفت ايران داغ است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!