شاهرودي رئيس هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه شد

طي حكمي از سوي آيت‌الله خامنه‌اي؛ سيد محمود هاشمي شاهرودي به رياست هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه منصوب شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!