گفت‌وگو با پدر سه نفر از بازماندگان ایرانی حادثه نروژ

دو روز بعد از حملات مرگباری که نروژ را در بهت فرو برد، مراسم سوگواری برای کشته شدگان، برگزار شد. پلیس نروژ می گوید مظنون اصلی حملات را دستگیر کرده اما تجسس برای یافتن سرنخ های بیشتر همچنان ادامه دارد.

>>>

recommended by    |

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!