ولایت بر دُوش برادران قاچاقچی

حرفهای محمود احمدی نژاد ترکیب بامزه ای از بلاهت و صداقت است. وی به راحتی دروغ می گوید و همزمان بهترین واژه ها را در توصیف نظام به کار می گیرد. وقتی او می گوید جهان در حال احمدی نژادی شدن است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!