پنج

پنج دقیقه

پنج حرف

پنج ساعت

نمیکشم از آسمان دست

پنج زخم

پنج دژخیم

پنج نبرد

پنجه خشم در دل خونین سرد

پنج نفس

پنج پیک

پنج دید

از کجا میشود جوانی خرید

پنج روز

پنج عشق

پنج سوگ

افسرده ام از رازسوز

پنج راه

پنج رفیق

پنج سرنوشت

از زندگی هر چه هست بایدگرفت

اورنگ
Juillet 2011

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!