جنبش سبز مردم ایران با 3 گزینه آماده انتخابات می شود

در این جمعبندی شرط حضور در انتخابات اینگونه مشخص شده است:
آزادی شهروندانی که بعد از انتخابات بازداشت شده اند.
آزادی رهبران جنبش سبز،
کوتاه کردن دست نهادهای نظامی و امنیتی از هر گونه دخالت و مهندسی انتخابات،
محترم شمردن آزادی قلم،
فعال شدن تمامی شهروندان و همه گرایش ها و تشکل های سیاسی، ‏عقیدتی و قومی.
لغو نظارت استصوابی،
ایجاد امنیت جانی و مالی و ‏حیثیتی فعلان حزبی ، نامزدها و رای دهندگان در انتخابات.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!