روحشان شاد و یادشان گرامی باد

روحشان شاد و یادشان گرامی باد

مقایسه ایران پیش و پس از شاهان پهلوی

عشق به مهین و شکوه خدماتشان را

بیشترآشکار می کند. روحشان شاد و یادشان

گرامی باد.

کشور از سعی شما آراسته ست

بهترین شاه از شما برخاسته ست

بی رضا شاه کشور ایران چه بود؟
نام و نظم و پایه ها او ساخته ست

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!