شروط شورای هماهنگی راه سبز امید برای انتخابات اعلام شد

این شرایط عبارتند از: آزادی و اعاده حیثیت از شهروندان بازداشت شده بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸، منع نهادهای نظامی و امنیتی از دخالت در انتخابات، پایان حبس خانگی رهبران جنبش سبز، رفع موانع فعالیت قانونی احزاب و تشکل ها، توقف سانسور و محترم شمردن آزادی بیان، لغو نظارت استصوابی، فعالیت همه شهروندان با همه گرایش ها در انتخابات بدون احساس زور و تحمیل، تامین امنیت جانی، مالی و حیثیتی همه احزاب و نامزدها.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!