متهم يا مجرم

سران فتنه و حاميان آنها بايد بدانند كه از نظر ملت ايران و
نظام اسلامي، مجرم هستند نه متهم. اگر تا به حال با آنان طبق
قوانين برخورد نشده و مجازات نشده اند، دلايل خاص خود را دارد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!