موزۀ آبگینه و رنج های حرمسرا

از اشعار سرایندگانی چون شمس الدین طبسی و جمال الدین اشهری، اشک زنی را به یاد  آوردم که در حرمسرای صفوی با قلبی شکسته و سرنوشتی کور به ماتم نشسته بود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!