نماینده های مجلس با تخم کبوتر زبانشان باز شده

ظاهرا هاشمی رفسنجانی رفته به مشهد تا با آیت الله
پرنفوذ، یعنی آیت الله طبسی که آقای خامنه ای پیش از انقلاب در
مجالس مذهبی خانه او چای می گرداند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!