جنجال بر سر تغییر نام پول ملی ایران

اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حذف چهار صفر از واحد پول کشور.

محمود بهمنی، رييس كل بانک مركزی ایران گفت، تغيير نام يک تجربه‌ی جديد در كشور است.  وی می‌گوید: «برای نام جديد واحد پولی در نظرسنجی از مردم خواسته‌ايم كه خودشان انتخاب كنند و ما هر چه مردم بخواهند همان را عمل می‌كنيم عناوينی مانند پارسه، پارس و نور از سوی مردم پيشنهاد شده است».

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!