گفتگوی نشریه “جهان امروز” با ابراهیم علیزاده

سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بدون شك اتفاق بسیار مهمی است. اما سرنگونی
رژیم از راه های مختلفی ممكن است اتفاق بیافتد، از همان نوعی كه در جاهای
مختلف دنیا، بدون اینكه یك انقلاب دگرگون كننده اجتماعی هم به راه افتاده
باشد، براه افتاده اند. از طرف دیگر سرنگونی این رژیم به خودی خود ممكن است
موجب بهبود شرایط زندگی این مردم هم نشود ژو در نتیجه یك جنگ ویرانگر این رژیم سقوط كند،
معلوم نیست آینده این كشور به كجاها كشیده می شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!