اسلحۀ خوب و ایرانی پسند

یه تُک پا قدم رنجه فرمایید و برای دیدن چند تا عکس به اینجا سری بزنید.

دیدید؟

نه منظور آب پاشی تعدادی مرد و زن و کودک ایرانی در پارک آب و آتش نبود؛ غرض آن چیزی بود رو صورت همه که از زمان سر کار آمدن وحوش اسلامیست در سی و سه سال گذشته تقریباً در ملاء عام ریشه کن شده.

آره، اخم نکردن؛ سگرمه بازکردن، خندیدن و خوشحال بودن؛ شاد بودن، ایرانی بودن.

البته؛ شادی ایرانیان برای وحوش اسلامیست تحمل ناپذیر است و زود شروع کردند به گیر دادن و تا خدای ناکرده به دیگران سرایت نکند، بگیر بگیر.

آیا در قاموس اسلامیست های ذاتاً وحشی ظرفیتی برای درک نیاز طبیعی ایرانیان ذاتاً شادخو به شادی وجود خارجی دارد؛ یا فقط باید مویه و زجه کنند و خاک و خل و غم و استخوان پوسیده و مرده پرستی؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!