لبخند وزیر دفاع اسرائیل به ریش نهادهای امنیتی ج. اسلامی

شخص علی خامنه
ای در اوج قتل های زنجیره ای مدعی شد که آن قتل ها، که روح
الله حسینیان نماینده کنونی مجلس و از بنیانگذاران حزب جدید
“جبهه پایداری” برای انتخابات مجلس آیندهدر آن مستقیما دست داشت
،
کار اسرائیل و عواملش در داخل بوده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!