بيانيه هيات اجرائی سازمان های جبهه ملی ايران در خارج از کشور به مناسبت بيستمين سالگرد قتل شاپور بختيار

قتل فجیع دکتر بختیار نمایش این حقیقت بود که حکومت استبدادی ایران حتی حضور او در دنیای خارج از ایران را هم نمیتوانست تحمل نماید و او را خطری آشکار برای ادامه حیات جنایتبار خویش میدانست. قاتلین شاپور بختیار امروزه در برابر مقاومت مردم ایران سخت بهم ریخته اند و شکافهای درونیشان نشانی از پوسیدگی بنیاد جنایتکارانه ایشان دارد.ما به مبارزات و مقاومتهای دیرپای دکتر شاپور بختیار درود میفرستیم و با الهام از مردم در صحنه مبارزه در ایران بمبارزه خود تا برقراری آزادی و دمکراسی در ایران ادامه خواهیم داد.هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!