متن نامه دکتر محمد ملکی مبنی بر عدم حضور در دادگاه

دکتر ملکی برای اینکه رسما در حضور قاضی اعلام کند دادگاه را به رسمیت نمیشناسد، در دادگاه حضور یافت و طبق یادداشتی بار دیگر اعلام کرد دادگاه را صاحب صلاحیت رسیدگی به اتهامات خود نمی داند. . . در زیر متن نامه دکتر محمد ملکی مبنی بر عدم حضور در دادگاه و همچنین یادداشت ایشان به دادگاه درباره اتهامات وارده جهت اطلاع افکار عمومی منتشر می شود

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!