صفحه ویژه؛ بیستمین سالگرد قتل شاپور بختیار

وزارت و صدارت در ایران، پیشه ای بدفرجام بوده است. از حسنک وزیر و برمکیان و خواجه نظام الملک گرفته تا قائم مقام فراهانی و امیرکبیر، وزیرانی که مایه قوام و دوام مُلک و مَلِک خوانده می شده اند، سرآخر جان در این کار نهاده اند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!