سیاق غمگساران

هله ای روان باران

به سیاق غمگساران

چو رسی به مرغزاران

به ترنم هزاران

و شتاب جویباران

برسان ز ما پیامی.

به زبان روزه داران

و حریم بیقراران

و درون توبه کاران

و نشاط میگساران

و دل امیدواران 

برسان ز ما سلامی.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!