سلسله پادشاهی جدید

سالروز انقلاب مشروطه است؛ انقلابی که ایرانیان جان شیرین بر سرش دادند تا “عدالتخانه ” داشته باشند، طبق قانون مصوب نمایندگان انتخابی با آنها رفتار شود، تا انسان بحساب آیند و رعیت نباشند.

از شاگرد ماست بند و قاطرچی تا شاهزاده؛ همه امی و تک و توک ملا و انگشت شمار علامه در آن شرکت و جانبازی های غرور آفرین کردند.

مشروطه بر مشروعه ( کتاب شرعیات بجای قانون) پیروز شد، چندی بعد سلسله پادشاهی جدیدی روی کار آمد و گرچه خدمات فراموش ناشدنی برای بیرون کشیدن ایران از سیه روزی کرد، از همان اول بنام مشروطه ریشه به تیشۀ آن زد.

گذشت و گذشت تا ایرانیان؛ از کارگران و متمولین، تک و توک بیسواد و همه باسواد و خیلی ها دانشگاه رفته و فرنگ دیده جان شیرین بر کف نهاده و بنام آزادی و داشتن حق تعیین سرنوشت انقلاب کردند و مشروطه پس نگرفته و پادشاهی مشروعه به آنها تحمیل شد.

به نظر میرسد که ایران در خروش است و زمان جبران مافات رسیده و مشروعه چیان هم شستشان خبردار شده. تا سه نشه؛ بازی نشه.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!