«چاپلین از آن همه مردم جهان است»

آیا شوخی تاریخ نیست که چاپلین به خاطر فیلم «دیکتاتور بزرگ» مورد کینه محافظه‌کاران آمریکا قرار گرفت؟

این فیلم مانند خاری در چشم محافظه‌کاران بود، چون آن‌ها در آن زمان
هیتلر را سدی مقابل کمونیسم می‌دیدند. به پدرم هشدار دادند که فیلمش موجب
دردسر می‌شود. پدرم فیلم را خودش سرمایه‌گذاری کرد. چاپلین کمونیست نبود.
او صلح‌طلب و ضد نظامیگری بود. شخصیت لیبرال و منتقد او سبب می‌شد که شبیه
ستارگان سینمایی آمریکا در آن زمان نباشد. این نکته که او گذرنامه
انگلیسی‌اش را حفظ کرده بود، دلیل آن تلقی شد که در میهن‌پرستی‌اش نسبت به
آمریکا خللی به وجود آمده است. فیلم‌های انتقادی او نسبت به سرمایه‌داری هم
قوز بالا قوز شد. سال ۱۹۴۷ چند بار به کمیته فعالیت‌های ضد آمریکایی که
ادگار هوور اداره می‌کرد، فراخوانده شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!