بازدید شاه از مرکزانرژی اتمی ساکله (فرانسه)

شاه ایران و همسرش در فرانسه – بازدید از کاخ ورسای با آندره مالرا و جرارد وندر کمپ (متصدی قلعه) – بازدید از مرکز انرژی اتمی ساکله (در ۱۹ کیلومتری پاریس)

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!