آیا توهین به دیگران راهی درست است بخصوص به مقدسات دیگران و یا به باورهایشان؟

دوستان عزیر حضرت محمد بیست پنج ساله بود و حضرت خدیجه چهل ساله و باحتمال زیبا و ثروتمند این است که ګفتن با مادر برزګش ازدواج کرده خیلی اغراق است؟ حضرت محمد در جنګ و جدل استعدادی خیره کننده داشته است و نیز در ګفتار بایست بسیار کلامی با نفوذ میداشته و در آن هنګام هم رادیوهای بیګانه نبودند که از او بتی بتراشند عربان هم می بایست دارای تمدنی والا می بودند و از نګارشها و ګفتارهای قبل از اسلام آنان نمایان است . استعداد نظامی و بعد هم استعدا د جمع کردن مردم به ګرد خودش کاری بسیار سنجیده و با فکر اندیشه بوده است و هم اکنون هم در همین دروه بسیاری از انسانهایی والا و حتی بسیار دانشمند هستند که به آن حضرت ایمان دارند؟ و شاید حدود یک میلیارد بیشتر هم مردم عادی و دانشمند به اسلام و حضرت محمد اعتقاد عمیق دارند البته ګروهی هم هستند که هیچ اعتقادی به هیچ دینی ندارند و جانماز کش های قهاری هستند که از دین به عنوان یک حربه برای جمع ثروت و دولت و مکنت و شهوت و تمامیت خواهی سو استفاده میکنند وانسانهای ساده دل و والا را فریب میدهند. ظاهرا هم ادیان الهی میبایست برای خوبی پاکی و مهربانی کمک و انسانیت برای مردم کمر خدمت بسته باشند. متاسفانه تفرقه و حسادت و ظلم و تمامیت خواهی دینها را آلوده کرده است و ګروهی از آن سو استفاده کرده و مومنان ادیان را بجان هم میاندازند و متاسفانه دین عوض خیر بودن به شر رسانیدن تبدیل میګردد.

 

 و خشم های دیګران را شعله ور میکند آن سیستمی که دنیا را اداره میکند در ګرو این نیست که مردم دین داشته باشند یا نداشته باشند آنان در پی تفرقه افکنی نفرت افکنی خشم و ظلم جور و تاریکی هستند آنان از علم تساهل بردباری احترام به دیګران وحشت دارند شاید همان بن لادن مثلا مسلمان بازار یاب اسلحه و غارت سرمایه داران نجومی میبوده است اګر واقعا دل بن لادن برای مسلمانان کباب بوده بایست برای آنان کار دانشګاه و علم و فرصت درست میکرد نه جنګ جهاد های الکی که بهانه بدست طرف مقابل شیاد میدهد. باز شاید همه این سران فتنه ګر امپریالیست کمونیست و شیادان دینی که حتی رهبر هم ممکن است باشد در دنبال یک نقشه هستند تفرقه غارت ظلم تمامیت خواهی جهل فساد رشوه خواری و دزدی و هیزی تا مردم همه دست به دست فقیر ګرسنه بیسواد و ابله باشند متوجه باشید که اینطور که بویش بلند شده آنان میخواهند علاوه بر تقرفه بین شیعه سنی مسیحی مسلمان مسلمان بهایی ترک فارس عرب عجم رشتی تهرانی و…. یک ګروه دیګری را هم پای برجا کننده خشمکین شده های دینی و بخصوص مسلمان های خشمګین از دین و یا بی دینها برعلیه باورهای رخته یافته همراه با تعصبهای کور تا مغز استخوانهای انسانان ساده دل و مومن بهر چیزی؟ این همه جنګ جدل حاصل ګوته نظری جهل است چون درون پاک کنی حرم دیز یکی کعبه بت خانه یکی است جوانان دنیای سوم احتیاج به کار تحصیل دانشګاه رفاه ازدواج عشق وزندګی دارند با هر بارو وبا هر تربیت از هر بستری شعله ور کردن خشم آنان علیه هم به سود سوداګران غارتګر بین المللی است

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!