تقدیم به خبرنگاران ایرانی، از طرف یک کاریکاتوریست بریتانیایی

چند کاریکاتور از یک هنرمند بریتانیایی که به مناسبت روز خبرنگار در ایران به خبرنگاران ایرانی تقدیم شده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!