خبر خوش علمی ایران

این خبر خوش را بخوانید:

“حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه رئیس جدید مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران گفت:

فلسفه اسلامی باید مبنای علوم انسانی و طبیعیات باشد. نمی‌شود مبنای علوم انسانی اسلامی باشد و مبنای طبیعیات سکولار باشد.”

به عبارت دیگر؛ علوم انسانی که به فرمان خدایگان امام علی آقا رهبر ذبح شده که هیچ؛ علوم “طبیعیات ” هم سلاخی و مثلاً علم شفا بخش روزه جایگزین علوم منحط غربی خواهد شد.

بزودی علی میماند و حوضش و صدالبته “فلسفۀ اسلامی” که از قرار همه علوم را در حیطه خود دارد.

راستی؛ علوم بمب اتم سازی و موشک بازی را چه شود؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!