هاشمی رفسنجانی و سودای تداوم روحانيت‌سالاری،

يادداشت هاشمی رفسنجانی در مورد سالگرد انقلاب مشروطه نمونه‌ی آشکاری از تحريف موذيانه و شريرانه تاريخ معاصر است. اين مطلب در عين حال پرده از خطرهای بالقوه پيش روی جنبش اعتراضی مردم ايران برمی‌دارد. اين يادداشت هشداری است تا کسانی که ساده‌انديشانه به او دل بسته‌اند، به خود آيند و بدانند که خطر مشی غير اصولی و قدرت‌مدار هاشمی رفسنجانی از فاشيسم احمدی‌نژادی و استبداد ولايی خامنه‌ای بيشتر نباشد، قطعأ کم‌تر نيست

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!