اوضاع ایران و جهان به زعم و تصور آقای خامنه ای

مخلوطی از راست و دروغ، واقعیات و قلب واقعیات، ادعا و ضد ادعا و… اما در مجموع می توان گفت که اگر حاشیه پردازی ها و تهمت های این سخنرانی حذف شود، او برای نخستین بار یک گزارش منظم سیاسی از رهبری مطلق خود در 6 و نیم سال گذشته ارائه داد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!