بازگشت امنیت و مسافران به بریتانیا

جین مریوت در این یادداشت مینویسد « احترام به حقوق بشر و حساسیت بالای ساختار چند فرهنگی بریتانیا نقشی محوری در برخورد نیروهای پلیس و مراجع قضایی با پرونده شلیک به مارک دوگان داشته که در حال حاضر توسط کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات از نیروی پلیس تحت بررسی قرار دارد …. پلیس بریتانیا عالی‌ترین استانداردهای حرفه‌ای را تا کنون به اجرا گذاشته و اطمینان حاصل کرده که روند صحیح در جریان باز‌گرداندن آرامش به خیابان‌ها رعایت شده و از تحریک و بروز هر شرایطی که این روند را دشوار کند اجتناب کرده است. در همین حال، تلاش‌هایی در حال انجام است تا افرادی که به این اقدامات غیرقانونی دست زده‌اند به سرعت و با رعایت کامل موازین به دست قانون سپرده شوند.» >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!