چرا “بيداری اسلامی” با غارت و دزدی کليد می‌خورد؟

آدم‌ها و حکومت‌ها خود تعيين می‌کنند نام‌شان چگونه در تاريخ ثبت شود؛ سران جمهوری اسلامی مدل طالبانی آن را انتخاب کرده‌اند و از هر حرکت غارت‌گرانه، متجاوزانه و هرج‌ومرج‌طلبانه‌ای با نام بيداری اسلامی حمايت کرده‌اند و چشم بر جناياتی که بر ملت بی‌گناه سوريه می‌رود، بست

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!