«برادران» لندنی بسيجی ها

در شورش های اخير در انگلستان، برخی رويدادها به شدت دلخرش و ضدانسانی بود. ويديوی زير يکی از اين رويدادها را به نمايش می گذارد. جوان زخمی که در ويديو ديده ميشود «اشرف حاذق» نام دارد و فکش شکسته و خون از صورتش جاری است. جوانانی او را از زمين بلند ميکنند. نخست به نظر ميرسد ميخواهند به او کمک کنند، اما اندکی بعد معلوم ميشود از جنس بسيجی ها و لباس شخصی های خودمان هستند و به راحتی ميتوانند به استخدام سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در آيند. ناانسان همه جا هست، هم در لندن هم در ايران

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!