اعلام جرم علیه روزنامه ایران به دلیل «جریحه دار کردن عفت عمومی»

از جمله در این ویژه نامه علاوه بر بیان انتقادات تند علیه طرح امنیت
اخلاقی و گشت ارشاد، «چادر مشکی»  به عنوان پدیده‌ای نامتناسب با زنان
ایرانی که از سوی ناصرالدین‌شاه قاجار به زنان تحمیل شده معرفی شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!