حركت خودجوش جوانان, يك تجربه نادر در خيابان ولي‌عصر

آينده: خيابان وليعصر، زير پل پارك‌وی در عصر پنجشنبه تجربه نادری از سر گذراند. نظم موجود تغيير كرد. ۱۰۰ تا ۱۵۰ جوان با ميانگين سنی ۲۰ سال با شيشه‌شور و دستمالهای يزدي، با لباسهايی مرتب به استقبال شيشه كثيف ماشين‌ها رفتند تا با مردمی از جنس خودشان درباره كودكان كار و خيابان حرف بزنند. پسران و دختران جوان دو ساعت در خيابان شيشه شستند، آدامس و فال فروختند و نتيجه دو ساعت تلاششان را به كودكانی بخشيدند كه پارك‌وی برای آنها حكم محل كارشان را دارد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!