خروج ایرانیان از اسلام

بهائیت در استانهای شرق کشور، به سرعت در حال گسترش بین مردم به خصوص روستاییان است. اخباری نیز درباره گسترش مسیحیت در استان خراسان رضوی منتشر شده.

شبکه های ماهواره ای نیز با ترتیب دادن برنامه های مناظره بین مسلمانان و بهائیان، سعی دارند چنین وانمود کنند که فرقه هایی مانند بهائیت در مقابل اسلام سخنی برای گفتن دارند.

گزارشها نشان می دهد بیشترین آمار در خصوص کلیساهای خانگی مربوط به شهرهای مشهد، تهران، کرج و رشت است. در وزارت اطلاعات نیز اداره کلی برای کنترل این قبیل مسایل ایجاد شده که به “اداره کل ادیان و مذاهب” معروف است.

تاکنون این اداره کل درباره دلایل رشد بهائیت و مسیحیت و سایر فرقه هایی مانند اهل حق در غرب کشور، اظهار نظر شفافی نکرده است.”

به عبارت دیگر؛ پس از سی و سه سال بکارگیری توحش ذاتی، هزینه کردن منابع سرشار ایران برای تبلیغ و به نمایش گذاشتن کارکرد عملی آنچه در چنته داشته اند؛ وحوش اسلامیست موفق شده اند که ایرانیان را به دیگر باورها رهنمون شوند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!