چلوکباب خوش حجاب

سی و سه سال است که نظام پربرکت با بکارگیری هرچه در توان داشته نتوانسته حجاب اجباری را تو کت مردم ایرانزمین کند.

چه زورها که نزدند؛ دهان دریدگی روزمره به ایرانیان پاک نهاد با بکارگیری ادبیات محاوره ای اسلامیست ها، توسری، تیغ زنی، شلاق، جریمه سنگین نقدی، اخراج از محل کار و تحصیل، تهمت روسپیگری، گشت های ویژه گزمه های ضد ایرانی و حتی زندانی کردن راه به دهی نبرده.

ترفند جدید؛ پرداخت رشوه به صورت تخفیف در چلوکبابی، این هم خبرش:

“در اصفهان رستورانی وجود دارد که مدیریت آن شخصا و در یک اقدام نوآورانه برای ترویج حجاب اسلامی تلاش می‌کند.

یکی از مسئولان رستوران آرام و مودب کنار میز می‌ایستد، از خانم‌های با حجاب، بابت حفظ شئونات اسلامی تشکر و به هر کدام از آن‌ها یک کارت تخفیف ۱۵ درصدی اهدا می‌کند.”

پری رو تاب مستوری ندارد؛ بجای اینهمه زور بی حاصل، وحوش اسلامیست چشم های هیز خودشان را درویش کنند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!