کودتای ۲۸ مرداد، جراحتی که هنوز التیام نیافته است

نهضت ملی ایران شکست ۲۸ مرداد را پشت سر گذاشت، دوران سلطنت دشمنان آزادی بسر آمد و همه فروپاشی بنای استبداد مذهبی و غارتگری غاصبان حکومت مردم را نیز بچشم خواهند دید. امروزه شاهد آن هستیم که مردم با توجه به تجربیات بدست آمده از دو رژیم استبدادی گذشته و کنونی بیشتر و بیشتر به اهمیت یک حکومت ملی یعنی راه مصدق پی میبرند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!