70 مغازه در تهران دچار حریق شد

این حادثه در یك كارگاه بافندگی و پوشاك و در مساحت تقریبی دو هزار و پانصد متر مربع رخ داد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!