ايران دومين كشور مصرف‌كننده موادمخدر

ايران دومين كشور از نظر ميزان مصرف موادمخدر در جهان است؛ اما ستاد مبارزه با موادمخدر كه بالاترين مرجع رسيدگى به موضوع موادمخدر در كشور است، تقصير را به گردن ديگران مي‌اندازد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!