تراكم جمعيت، ناكامى اقتصادى و اجتماعى علت آمار بالاى خودكشي‌ها

ايلنا: «در حاليكه در گذشته ناكامي‌هاى عشقى علت خودكشى مطرح مي‌شد، امروزه افزايش هزينه‌هاى زندگى و ناكامي‌هاى اقتصادى و اجتماعى علت اصلى خودكشي‌ها شده است.»

نماينده تهران، ري، شميرانات در گفت وگو با خبرنگار پارلمانى ايلنا با اعلام اين مطلب افزود:« خودكشى يك پديده اجتماعى در زندگى شهرى است كه به طور طبيعى هيچگاه عارض بر زندگى بشر نبوده است.»

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!