رژه ژنرال های سپاه سوار بر “پورشه” و “لامبورگینی”

طبقه نو رسته ای از سرمایه
داری با درجات نظامی ظاهر شده است. طبقه ای که کودتای سال 88
را رهبری کرد. میلیتاریزم سرمایه داری انگلی ( غیر تولیدی ) و
مافیائی ( غیر رقابتی ) خود را با با ابزارهای حزب پادگانی به
پیش می برد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!