عكسي كه دكتر محمد مصدق به مردم ايران هديه كرد

به كساني كه وقتي پاي مصالح عموم به ميان آيد از مصالح خصوصي و نظريات شخصي صرف نظر مي‌كنند؛ به كساني كه در سياست مملكت اهل سازش نيستند و تا آنجا كه موفق شوند، مرد و مردانه مي‌ايستند و يك‌دندگي به خرج مي‌دهند؛ و به آن كساني كه در راه آزادي و استقلال ايران عزيز از همه‌چيز خود مي‌گذرند، اين عكس ناقابل اهدا مي‌شود. احمد آباد.

مصدق در محكمه­ ي نظامي مي گويد: «آري تنها گناه من و گناه بزرگ من اين است كه صنعت نفت ايران را ملي كردم و بساط استعمار و اعمال نفوذ سياسي و اقتصادي عظيم­ ترين امپراطوري­ هاي جهان را از اين مملكت برچيدم…از آنچه برايم پيش آورده­ اند، هيچ تاسف ندارم و يقين دارم وظيفه تاريخي خود را تا حد امكان انجام داده­ ام. عمر من و شما و هر كس ديگر چند صباحي دير يا زود به پايان مي­رسد، ولي آنچه مي­ ماند حيات و سرفرازي يك ملت مظلوم و ستمديده است.»

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!