قصه عشق نرودا

 

یک کارآگاه جوان که در کارش تبحر ندارد، دنبال عشق سال‌های گذشته‌ی
قهرمان شاعر، پابلو نرودای محزون می‌گردد. امپوئرو مؤلف این کتاب، در کنار
این کار دور دنیا می‌گردد و به تشریح کمونیسم و سرمایه‌داری می‌پردازد – به
طوری که این شرح زیاد به اثرش لطمه می‌زند.

کارآگاه جوان هنوز خیلی جوان است و تازه کارش را شروع کرده است. در عوض
موکل او مردی پیر و بسیار مشهور، یک افسانه‌ی زنده است: پابلو نرودا. سال
١٩٧٣ است، سال سرنوشت شیلی؛ سالی که دولت سالوادور آلنده سرنگون می‌گردد و
دیکتاتوری نظامی آغاز می‌شود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!