نفرت از عَجَم

پس از سی و سه سال؛ عناد وحوش اسلامیست، “اصلاح طلب ” و غیره، با هرآنچه ایرانی بدون پسوند و پیشوند است تنها بر خواجه حافظ پوشیده مانده است.

از دشمنی علنی با آیین های باستانی ایرانزمین گرفته تا خصومت عنان گسیخته با ادبیات فارسی، همه و همه در کارنامۀ اعمال ننگین نظام پربرکت بر جریدۀ عالم ثبت گردیده.

آخرین نمونه از ایندست ایران ستیزی وحوش؛ بی حرمتی به آن حکیم فرزانه ای است که بسی رنج برد و “عجم زنده کرد ” و برای ابدیت نام نیک خود بر قلوب ایرانیان و ایران دوستان حک نمود.

پس از سانسور “خسرو و شیرین “ نظامی گنجوی در روزهای اخیر؛ این بار حکیم ابوالقاسم فردوسی که تاج سر خراسان، میزبانی آرامگاه او است.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!