لاشیگری زنان ایرانی ٢

چند روز پیش سایت الف متعلق به احمد توکلی “نماینده مجلس ” و پسر خاله لاریجانی که مبصر آنجاست، مطلبی علیه بانوان ایرانزمین که زیر بار حجاب اجباری نمی روند نوشت و داد بسیاری را درآورد. لُب کلام آن دهان دریدگی اینجا.

چند ساعت بعد آنرا از سایت برداشته و بعداً “عذرخواهی بابت ادبیات نامناسب یک مطلب ” بجای آن گذاشته شد که:

“مطلب مذکور علی رغم محتوای منطقی، دارای ادبیات نامناسبی بود و نباید منتشر می شد.”

مشکل اینجاست که عذرخواهی برای واژه “لاشی ” است و نه “محتوای منطقی ” منجمله:

“بسیاری از مردم لاشی بازی را زمینه ساز جرایم علنی، و هرزه پوشی زنان و دختران را مسبب اصلی تحریک و تعرض اراذل و اوباش می‌دانند. بعضی از قضات نیز به دلیل اینکه لاشی‌گری و ابتذال شبهه نوعی از رضایت را دارد از صدور حد تجاوز به عنف در مورد لاشی‌ها اجتناب می‌کنند.”

به عبارت دیگر؛ اسلامیست همون اسلامیسته؛ پالونش عوض شده.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!