تراکم بی سابقه زندانيان سياسی در بند 350 اوين

در حالی که بند 350 زندان اوين با جمعيتی بيش از 200 نفر امکان پذيرش و اسکان زندانيان جديد را ندارد، اما اين بند هر روز شاهد ورود زندانيان سياسی جديدی است که به علت نبود فضای کافی جهت اسکان، ناچار شب ها را در کف اتاق ها به صبح می رسانند.

به گزارش کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسي، در حالی که آمار بند 350 زندان اوين تهران از مرز 200 نفر گذشته است، اما به علت اجرای احکام محکوميت بسياری از بازداشت شدگان وقايع پس از انتخابات جتجال برانگيز رياست جمهوری در سال 88 و همچنين عاشورای آن سال، اين بند طی هفته های اخير شاهد افزايش بی سابقه تعداد زندانيان سياسی بوده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!