تشنج دختر13 ساله 22 کيلويی بعلت فقر غذايی:«10 سال گوشت قرمز نخريده ايم»

فقر،‌ دختر 13 ساله 22 کيلويی را دچار تشنج می کند

زهرای 13 ساله که فقط 22 کيلوگرم وزن دارد از بهترين شاگردهای مدرسه اش بوده است، اما کم خونی و گرسنگی او را دچار تشنج می کند و مجبور می شود 2 ماه دور از مدرسه باشد.

اگر چه مسئولان و معلمان مدرسه بيشترين نقش را در مراحل معالجه او داشته اند، امّا متأسفانه همين فاصله گرفتن موجب شده است که معدل او از 19 به 16 سقوط کند. پدرش می گويد هنوز هم در تغذيه او دچار مشکل هستم. او 10 سال است که گوشت قرمز نخريده است و اگر هر از گاهی بتواند مرغی بخرد مصرف آن در اين خانواده 5 نفره چيزی حدود 10 روز طول می کشد.

خوردن کباب، جوجه، سالاد، ميوه های فصل و برخی خوراکی های متداول، برای بچه های اين خانه به رويا شبيه است تا واقعيت. جشن تولد، روز پدر، روز مادر، عيدی و کادو هم از واژه های نامأنوس در اين خانه اند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!