حاکم خوشحال و مردم برهنه

بيش از يک قرن از حفاری چاه شماره يک نفت در مسجد سليمان ميگذرد و بيش از سی سال از انقلاب بهمن. علی خامنه ای در يک سخنرانی خطاب به دانشجويان طرفدار خود گفت:انقلاب ايران «در طول چند صد سال اخير»يک «استثناء است» که توانسته «بدون انحراف» و «با قدرت و انسجام و با نشاط روز افزون، اهداف و اصول اوليه خود را پيگيری کند.»

نتيجه اين است: ايجاد يک حکومت فرعونی با قدرت مطلقه و همراه با آن در اختيار گرفتن درآمد نفت
حال و روز مردم مسجد سليمان که در عکس های زير بازتاب داده شده، حاصل چنين حکومتی برای اکثريت مردم کشور را به نمايش ميگذارد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!